Privacy
policy

BRANDON & BRANDA, gevestigd te 9000 Gent, Limburgstraat 78, ondernemingsnummer 0476.993.144, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

brandonbranda.com
Limburgstraat 78
9000 Gent
info@brandonbranda.com

BRANDON & BRANDA vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen.
Niet met anderen zullen delen.
Zorgvuldig beveiligen.
Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door een e-mail te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hierboven vermeld.

1. BEGRIPPEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan BRANDON & BRANDA zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan BRANDON & BRANDA zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van BRANDON & BRANDA verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via digital@brandonbranda.com.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

BRANDON & BRANDA verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

BRANDON & BRANDA verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers en gegevens van respondenten.
BRANDON & BRANDA kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, functie).
Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer).
Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie).
Gegevens met betrekking tot persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht,…).
Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.
Wij kunnen ook zogenaamde ‘bijzondere categorieën’ (art. 9 AVG) van Persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld medische gegevens. Deze gegevens worden slechts verwerkt mits uw uitdrukkelijke toestemming.

BRANDON & BRANDA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via digital@brandonbranda.com, dan verwijderen wij die informatie.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

Onze klanten van dienst te kunnen zijn.
Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden door middel van het versturen van nieuwsbrieven, acties, promoties,…
U te kunnen contacteren indien die nodig om onze dienstverlening te kunnen voeren.
Te voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals onze belastingaangifte.
Orders te kunnen plaatsen bij onze leveranciers.
Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven.
BRANDON & BRANDA neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

4. OP WELKE WETTELIJKE BASIS BASEREN WIJ ONS?

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten.
Uw toestemming.
Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
Ons gerechtvaardigd belang.

5. TOEGANG DOOR EN DOORGIFTE AAN DERDEN

BRANDON & BRANDA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast heeft BRANDON & BRANDA een afdeling op Dubai. Met onze partner in Dubai werden de Modelcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op basis van artikel 26(4) van de Richtlijn 95/46/EC voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, afgesloten.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

BRANDON & BRANDA houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

7. VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

BRANDON & BRANDA verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan BRANDON & BRANDA bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij BRANDON & BRANDA desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

8. UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door BRANDON & BRANDA. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar digital@brandonbranda.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSELS
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

9. BRANDON & BRANDA ALS VERWERKER

BRANDON & BRANDA kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden.

BRANDON & BRANDA is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. BRANDON & BRANDA is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet. Onze verplichtingen aangaande de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van onze klanten ontvangen worden geregeld in een verwerkersovereenkomst gesloten tussen BRANDON & BRANDA en onze klant.

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via digital@brandonbranda.com